Najčešće postavljena pitanja

1. Poduzeće je veleprodaja i nema naplate računa gotovinom niti karticama, sve se naplaćuje uplatom na račun, da li sam obveznik fiskalizacije?
Obveznici fiskalizacije prema Zakonu jesu:

fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit,
za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti:

izuzete od obveze izdavanja računa te
izuzete od obveze fiskalizacije.
Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa. Navedene radnje potrebno je učiniti za sve djelatnosti osim za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.
Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa, za što moraju nabaviti ili prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem prilagođenih naplatnih uređaja.
Dakle, društvo koje ostvaruje promet u veleprodaji naplatom svih računa uplatom na račun, je obveznik fiskalizacije te mora prilagoditi poslovanje kao svi obveznici fiskalizacije (prilagoditi sadržaj računa, donijeti interni akt te istaknuti upozoravajuću naljepnicu. Međutim, ako ne naplaćuje račune u gotovini, onda nije obveznik fiskalizacije izdavanja računa na način da izdaje račune putem prilagođenih naplatnih uređaja koje dostavlja elektroničkim putem na ovjeru u Poreznu upravu te stoga nije ni obvezan nabaviti ili prilagoditi naplatni uređaj.

2. Koliko iznosi minimalna plaća u RH?
Minimalna plaća za razdoblje od 01. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. godine u Republici Hrvatskoj iznosi 2.814,00 kuna (''Narodne novine'', br. 60/12.).

3. Koji je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu?
Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe je 30. lipnja 2013. godine. Do toga datuma obveznici su dužni predati i financijski izvještaj te drugu propisanu dokumentaciju radi javne objave. Obje spomenute obveze moguće je ispuniti istodobno do 31. ožujka 2013. godine, predajom izvještaja za statističke i druge potrebe te radi javne objave.

4. Da li se ponovno i kada uvodi blagajnički maksimum?
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, koji stupa na snagu 1. siječnja 2013., uvodi nova pravila u blagajničko poslovanje te uvodi ograničenja vezana uz držanje novca u blagajni. Dosadašnje zakonsko uređenje davalo je mogućnost poduzetniku da sam odredi visinu blagajničkog maksimuma. Međutim, od 1. siječnja 2013. svi obveznici fiskalizacije obvezni su internim aktom urediti visinu blagajničkog maksimuma u skladu s potrebama svog poslovanja i uvjetima sigurnosti, ali najviše do propisanih svota. Najviše propisane svote blagajničkog maksimuma ovise o veličini poduzetnika, ali ne prema Zakonu o računovodstvu već prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva. Tako sada razlikujemo subjekte malog gospodarstva i one koji to nisu. Subjekti malog gospodarstva dijele se na mikro subjekte, male subjekte i srednje subjekte. Visina blagajničkog maksimuma propisana je u sljedećim svotama:
za mikro subjekte i fizičke osobe do 10.000,00 kn,
 za male subjekte do 30.000,00 kn,
za srednje subjekte do 50.000,00 kn,
za sve koji prelaze mjerila za malo gospodarstva do 100.000,00 kn i
za one koji obavljaju mjenjačke poslove (bez obzira na veličinu) do 100.000,00 kn.

5. U našem poduzeću koristimo osobni automobil kojeg smo nabavili na operativni leasing krajem 2011. godine.
S obzirom na izmjene u poreznim propisima, kako knjižimo mjesečne rate za operativni leasing?

Kod osobnog automobila koji je nabavljen na operativni leasing po ulaznom računu za ratu leasinga PDV se NE može odbiti u cjelosti od 1.ožujka 2012., i to bez obzira koristi li se automobil isključivo za službene svrhe ili u privatne svrhe. Kod automobila koji se koriste isključivo u službene svrhe, troškovi operativnog leasinga porezno su priznati 70%, a za 30% troškova operativnog leasinga uvećava se osnovica poreza na dobit.Ako se automobil, uz službene svrhe, koristi i u privatne svrhe, troškovi operativnog leasinga u potpunosti su porezno priznati rashodi jer se za korištenje u privatne svrhe utvrđuje plaća u naravi zaposlenika.  

6. U kojim rokovima treba neprofitna organizacija čuvati poslovne knjige i knjigovodstvene isprave?
Rokovi i način čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava, te financijskih izvještaja kod neprofitnih organizacija propisani su odredbama čl.8., čl.11. st.2. i čl. 66. st. 4. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08 i 7/09).
Rokovi čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava, te financijskih izvještaja propisani navedenim odredbama određeni su kao najkraći. To znači da neprofitna organizacija može svoje poslovne knjige i knjigovodstvene isprave čuvati i dulje.
Propisani su slijedeći rokovi čuvanja:
a) za poslovne knjige
dnevnik i glavna knjiga-najmanje 11 godina
pomoćne knjige i analitičke evidencije-najmanje 7 godine
b) za knjigovodstvene isprave
isplatne liste ili analitička evidencija plaća -trajno
isprave na temelju kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu-najmanje 11 godina
isprave na temelju kojih su uneseni podaci u pomoćne knjige-najmanje 7 godina
c) za financijske izvještaje
za poslovnu godinu-trajno i u izvorniku
za izvještajna razdoblja u toku godine-do dana predaje financijskih izvještaja za isto izvještajno razdoblje slijedeće godine
Navedeni rokovi čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se iste odnose. To znači da rokovi za 2012.g. počinju teći 31.prosinca 2012.g.