Plaćanja doprinosa iz plaće i na plaću

Od 15. ožujka 2014.  banke neće dopustiti poslodavcu isplatu neto plaće ako:

- najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca ne dostavi Poreznoj upravi Izviješće o primicima, porezu na dohodak, prirezu i doprinosima na obrascu JOPPD,

- najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca nije prikazao isplatu plaće odnosno dospjele doprinose, ako nije bilo isplate plaće, a u evidencijama Porezne uprave ima evidentirane dospjele a neplaćene obveze za doprinose.

O neplaćenim obvezama za doprinose Porezna uprava će putem FINA-e dostavljati podatke o poslodavcima koji imaju nepodmirene obveze za doprinose do 20. u mjesecu za obveze nastale u proteklom mjesecu.

Na nalozima za isplatu neto plaće u pozivu na broj platitelja treba upisati slijedeće podatke:

67 OIB -GG001 do 365/366-X

67 - broj modela

OIB - obveznika plaćanja doprinosa

GG0001 do 365/366 – oznaka JOPPD

X - podatak o plaći:

0 - isplata plaće,
1 - isplata prvog dijela plaće,
2 - isplata drugog dijela plaće
3 - isplata plaće od poslodavca koji zapošljava radnike koji su  samo u I. stupu mirovinskog osiguranja
4 - ako su svi radnici novozaposleni te nema obveze plaćanja doprinosa na plaću,
5 - isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe,
6 - ako je poslodavac oslobođen doprinosa na plaću i doprinosa za mirovinsko osiguranje I. stup (npr. nezaposlene osobe temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja), 
7 - isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za programiranje.

Sve navedeno propisano je Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (Nar. nov., br. 31/14.) koja stupa na snagu 15. ožujka 2014.

 

Izvor: http://www.rrif.hr/